Welcome Guest ( Log In | Register ) Search | Member List | Help

Eä - hrvatski Tolkien portal
Soulsaver
Pages: (3) < [1] 2 3 > ( Go to first unread post )
Tolkien stuff - materijali, Quenya memento & Tolkien stuff download
« Next Oldest | Next Newest » Track this topic | Email this topic | Print this topic
sholky
Posted: Dec 12 2003, 10:31 PM 21807


Maia


Group: Members
Posts: 7634
Member No.: 98
Joined: 26-November 03Quenya memento


IZGOVOR I NAGLASCI
*Samoglasnici u Quenijskom su a, e, i, o, u
*Dugi samoglasnici su označeni znakovima: á, é itd.
*Diftonzi su ai, au, eu, oi, ui, i iu
*Suglasnik c se uvijek čita kao k
*U riječima sa dva sloga naglasak je ovijek na prvom slogu,
osim u riječi avá
*U riječima sa više od dva sloga, naglasak je na predzadnjem
slogu ako je taj slog dug( sadrži dugi samoglasnik, diftong,
ili iza samoglasnika ima dva ili više suglasnika)
Npr. "ElenTÁRi"( "zvjezdana kraljica"), "IsILDur"
*U riječima sa više od dva sloga u kojima je predzadnji slog
kratak, naglasak je na predpredzadnjem slogu
Npr. "VESTalë"( "vjenčanje"), "ISTari"( "čarobnjaci")

IMENICE, MNOŽINA I ČLAN
*Množina se u Quenijskom tvori dodavanjem nastavka -r
imenicama ako one završavaju na -a, -i, -o, -u ili na –ië
Npr. Elda( "vilenjak"), množina Eldar
*Ako imenice završavaju na -ë, onda se množina tvori tako
da se nastavak -ë zamijeni nastavkom –i
Npr. Quendë( "vilenjak"), množina Quendi
*Ako imenica završava na suglasnik, onda se množina tvori
tako da se imenici doda nastavak –i
Npr. elen( "zvijezda"), množina eleni
*Quenijski ima jedan član koji odgovara engleskom „the“, to
je i
*Quenijski nema članove koji odgovaraju enleskom „a, an“

PAROVI I „STEMOVI“
*Uz množinu, Quenijski ima i parove kojima se označava prirodni
ili logični par
*Parovi se tvore sa dva nastavka: -t ili –u
*Parovi se tvore nastavkom -t ako imenica završava na samoglasnik,
i ako u sebi nema slova t ili d
Npr. cirya( "brod"), par je ciryat( "par brodova")
*Parovi se tvore na nastavak -u ako imenica završava na suglasnik ili ako
u sebi ima slova t ili d
*Ako imenica završava na samoglasnik, a u sebi ima slovo t ili d, tada
nastavak -u zamjenjuje samoglasnik na kraju riječi
Npr. alda( "stablo"), par je aldu( "par stabala")
*Mnogo Quenijskih riječi mijenja svoj oblik kada im se dodaju nastavci.
Npr. množina od talan( pod) nije talani nego talami. Tada kažemo da je
talam stem oblik riječi talan. Ne postoje pravila za formiranje stemova,
ali stemovi najčešće imaju onakav oblik kakav su imali korijeni riječi u
primitivnom vilenjačkom( te korijene možete naći u dodatku u Silmarillionu)

PRIDJEVI, SLAGANJE PRIDJEVA U BROJU I SUPERLATIV
*Većina pridjeva u Quenijskom završava na -a, neki završavaju na -ë, a oni koji završavaju
na suglasnik završavaju na -in
*Pridjevi u Quenijskom se slažu u broju; ako pridjev opisuje imenicu koja je u množini
ili više od jedne imenice, tada pridjev također mora biti u množini
*Pridjevi koji završavaju na -a u množini završavaju na -ë
Npr. landa ( „širok“)- mn. landë
*Pridjevi koji završavaju na -ëa u množini završavaju na -ië( da bi se izbjeglo -ëë)
Npr. laurea ( „zlatan“)- mn. laurië
*Pridjevi koji završavaju na -ë u množini završavaju na -i
Npr. luinë ( „plav“)- mn. luini
*Pridjevi koji završavaju na -in u množini završavaju na -i
Npr. firin ( „mrtav“)- mn. firini
*Superlativ pridjeva se dobija dodavanjem prefixa an pridjevu
Npr. calima-( “bistar”) ancalima-( “najbistriji”)

GLAGOLI, PREZENT I SLAGANJE U BROJU
*Glagoli u Quenijskom se mogu podijeliti u dvije glavne kategorije: primarni glagoli, koji predstavljaju primitivne korijene bez dodataka i „A-stemovi“ koji imaju dodatak primarnom korijenu koji uključuje samoglasnika -a( ponekad samo -a, ali češće -ya ili -ta)
*Primarni glagoli tvore prezent tako da se produžuje samoglasnik i dodaje se nastavak –a
Npr. inf. sil-( “sjajiti”) ima prez. síla-( „sjaji“)
*“A-stemovi“ tvore prezent na sličan način, ali kako već imaju nastavak -a dodavanjem još jednog -a bi se dobilo -aa pa se to mijenja u -ëa
Npr. inf. lanta-(„padati“) ima prez. lantëa
*Većina „A-stemova“ u prezentu nema produžen samoglasnik zato što se po pravilu u Quenijskom produženi samoglasnik ne smije nalaziti ispred sloga koji ima više od jednog suglasnika
*Glagoli u Quenijskom se slažu sa subjektom u broju tako da, ako je subjekt u množini, dobijaju nastavak -r

PERFEKT 1.
*“A-stemovi“ u Quenijskom tvore prošlo vrijeme tako da im se dodaje nastavak -në
Npr. lanta - perf. lantanë
*Primarni glagoli tvore perfekt na isti način ako završavaju na -r, -m ili -n
Npr hir-( "tražiti") perf. hirnë
*Ako završavaju na -l tada im se dodaje nastavak -lë
Npr. sil - perf. sillë
*Ako završavaju na -t ili -c tada im se dodaje nastavak -në, ali slova -t ili -c zamjenjuju mjesta sa n. Glagoli sa završetkom -p tvore perfekt na isti način, ali se tada -n pretvara u m
Npr. tec-( "pisati") perf. tencë
quet-( "govoriti") perf. quente
top-( "pokriti") perf. tompë


FUTUR I AORIST
*Futur se u Quenijskom tvori tako da se osnovi glagola dodaje nastavak -uva
Npr. mat( "jesti") - fut. matuva( "će jesti")
*Kod "A-stemova" se pri tvorbi future gubi njigov nastavak -a
Npr. lanta - fut. lantuva
*Aorist U Quenijskom označava sadašnju radnju( za razliku od onog u Hrvatskom koji označava prošlu. Aorist označava radnju koja traje duže vrijeme, ali ne specificira koliko dugo je trajala ta radnja
*U slučaju "A-stemova", aorist je jednak samom infinitvu
Npr. lanta - aor. = lanta
*U slučaju primarnih glagola, aorist se tvori tako da se glagolu dodaje nastavak -i koji se mijenja u -ë ako iza njega ne slijedi niti jedan drugi nastavak( npr. -r za množinu)
Npr. mat - aor. u jed. matë, a u mn. matír

PERFEKT 2. I ZAMJENIČKI ZAVRŠETCI -n(yë), -l(yë), i -s
*Perfekt 2. u Quenijskom označava radnju koja je završila u prošlosti, ali je na neki način direktno povezana sa sadašnjim vremenom( npr. "Petar je otišao"( i još ga nema))
*Perfekt 2. se u Quenijskom tvori tako da se glagolu dodaju nastavak -ië( ako glagol ima nastavak -a ili -ya, taj nastavak se gubi). Također, prvi samoglasnik glagola se dodaje glagolu kao prefix, a samoglasnik na kojem je naglasak se produžuje ako ga ne slijedi više od jednog suglasnika
Npr. lanta - perf. 2. = alantië
mat - perf 2. = amatië
*Zamjenice u Quenijskom se obično pojavljuju kao nastavci, a ne kao samostalne riječi
*Od ovih nastavaka postoje -n ili -nyë koji odgavaraju zamjenici ja, -l ili -lyë koji odgovaraju zamjenici ti ili vi( eng. You), te -s koji odgovara zamjenivi to( eng. it)
Npr. Ja sam našao ( tuv( "naći") sa perf. 2.) = utuvien
Ja sam našao to( eng. "I have found it") = utuvienyes

INFINITIV, NEGATIVNI GLAGOL I AKTIVNI PARTICIPI
*Infinitiv je oblik glagola koji ne može u rečenici funkcionirati samostalno kao predikat, ali može zajedno sa nekim drugim glagolskim oblikom tvoriti predikat
*U Quenijskom je infinitiv jednak obliku glagola kakav nalazimo u rječniku, osim što primarni glagoli dobijaju nastavak ë
Npr. quet( "govoriti"), u rečenici - Polin quetë( "Ja mogu govoriti")
*Negativni glagol u Quenijskom je um( perfekt 1. umë, futur uva)
Npr. Umin quetë( "Ja ne govorim")
*Aktivni particip u Quenijskom se formira tako da se glagolu dodaje nastavak -la

ZAMJENIČKI ZAVRŠETCI -ntë i -t, PERFEKT 1. INTRANZITIVNIH GLAGLA NA -ya I PASIVNI PARTICIPI
*Zamjenički završetak "oni" u Quenijskom je -ntë, a za dualni oblik je -t
*Intranzitivni glagoli na -ya u tvorbi perfecta 1. odbacuju ovaj završetak
Npr. Perfekt 1. glagola farya je farnë, a ne **faryanë
*"A-stemovi" formiraju svoje pasivne participe tako da im se dodaje nastavak -ina. Ovaj nastavak se koristi i kod primarnih glagola koji završavaju -t ili -c, a vjerojatno i kod onih koji završavaju na -p ili -v
*Primarni glagoli koji završavaju na -m, -r, ili -n tvore particip pasivni tako da im se dodaje nastavak -na
*Pasivni participi se slažu u broju s imenicom tako da im se ako opisuju imenicu u množini ili više imenica nastavak -a mijenja u -ë

GENITIV
*Genitiv se u Quenijskom obliku tvori dodavanjem nastavka -o imenici, koje zamjenjuje nastavak -a ako on postoji
*Genitiv u množini se tvori tako da se imenici u nominativu množine dodaje nastavak -on
*Dualni oblik genitiv se tvori tako da se imenici u nominativu u dualnom obliku dodaje nastavak -to, osim ako imenica ne završava na -u, tada se dodaje nastavak -o

POSSESSIVE I GLAGOLSKE IMENICE
*Padež possesive je vrlo sličan genitivu, ali se više koristi za opisivanje pripadnosti jedne stvari ili osobe drugoj ili za opisivanje vlasništva neke osobe nad nekom stvari
*Tvori se tako da se imenici dodaje nastavak -va, a u množini -iva
*Glagolske imenice se tvore dodavanjem nastavaka -më, -lë, -ië ili -ë imenici. Ti nastavci odgovaraju dodavanju nastavka -ing imenicama u engleskom

DATIV, GERUND, ZAMJENIČKI ZAVRŠETCI -lmë i -mmë I NEODREĐENA ZAMJENICA
*Dativ se u Quenijskom tvori dodavanjem nastavka -n imenici ako ona završava na samoglasnik ili dodavanjem nastavka -en ako imenica završava na suglasnik
*Imenice koje imaju nominativ monžine na -i tvore dativ dodavanjem nastavka -n, a one koje imaju nominativ množine na -r tvore dativ dodavanjem nastavka -in, s tim da se gubi -r
*Nastavak za dualni oblik dativa je -nt
*Gerund se u Quenijskom tvori dodavanjem nastavka -ië glagolu. Ako glagol završava na -a ili na -ya, tada se ti nastavci gube
*U Quenijskom postoje dva nastavka koji odgovaraju hrvatskom "mi". To su -lmë, koji se koristi ako je osoba kojoj se obraćamo uključena u grupu "mi". Ako je osoba nije dio ta grupe, tada se koristi nastavak -mmë
*Neodređena zamjenica koja odgovara hrvatskom "netko" je quen

BROJEVI
Minë - jedan
Atta - dva
Neldë - tri
Canta - četiri
Lempë - pet
Enquë - šest
Otso - sedam
Tolto - osam
Nertë - devet
Cainen - deset
Minquë - jedanaest
Rasta - dvanaest

ALATIV I ABLATIV, GLAGOLI equë i auta I POSVOJNI ZAMJENIČKI ZAVRŠETCI: -nya, -lya, -lma, -mma
*Padež alativ označava kretanje prema nečemu( eng. to, towards)
*Tvori se tako da se imenici dodaje nastavak -nna, a u množini -nnar
*Ablativ označava kretanje od nečega( eng. from)
*Ablativ se tvori tako da se imenici dodaje nastavak -llo, a u množini -llon
*Dualni oblik alativa i ablativa se tvori nastavcima -nta i -lto
*Glagol equë( "govoriti") se koristi za označavanje upravnog i neupravnog govora, a ima isti oblik u svim vremenima
*Glagol auta( "proći, otići") je specifičan po svojim oblicima perfekta, oanë i oantië se koristi ako glagol označava fizičko odlaženje sa jednog mjesta na drugo, a váne i avánië ako se koristi za označavanje nestajanja
*Posvojne zamjenice se dodaju imenicama kao nastavci
*One su: -nya( moj), -lya( tvoj), te -lma i -mma( naš)

NASTAVAK -rya, LOKATIV I RELATIVNE REČENICE
*Posvojni zamjenički završetak koji znači njegov, njezin je -rya
*Lokativ se tvori dodavanjem imenici nastavka -ssë, u množini -ssen, a u dualu -tsë
*Relativne rečenice se tvore uz pomoč riječi ya( koji/koja, eng. which)

INSTRUMENTAL, IMPERATIV I nai FORMULA
*Insrumental se tvori tako da se imenici dodaje nastavak -nen, u množini inen, a u dualu -nten
*Imperativ se tvori tako da se ispred glagola stavlja samoglasnik -á, ili za negacijski oblik
-áva
*Riječ nai( eng "be it that") izražava želju i stavlja se ispred imenice

DEMONSTRATIVI: Sina, tan(y)a, enta, yana, U-stem IMENICE I REDNI BROJEVI KOJI ZAVRŠAVAJU NA -ëa
*Demonstrativi u Quenijskom su: sina "this", tana "that", enta "that (yonder)", yana "that (former)"
*Ako imenica završava na -o, u svim oblicima te riječi osim u Nominativu jednine se to -o pretvara u -u
*Redni brojevi od "Četvrti" do "Deveti" se tvore tako da se glavnom broju nastavak -a zamjenjuje nastavkom -ëa

vNEZAVISNE ZAMJENICE[/b][/SIZE]
*U Quenijskom osim zamjeničkih završetaka postoje i samostalne zamjenice, npr. me( "mi"), i one mogu dobivati nastake za padeže kao i imenice

ZAMJENICE U REČENICAMA SA IMPERATIVOM I UPITNE ZAMJENICE: Man, mana, manen
*Ako se imperativom traži nešto ili se naređuje jednoj osobi, glagolu se dodaje nastavak -t, a ako se nešto traži od više ljudi, glagolu se dodaje nastavak -l
*Upitne zamjenice u Quenijskom su: man( "tko?")
mana( "što?")
i manen( "kako?")

By: Sholky

Edited by antocjo - Dec 31 2003, 11:10 AM
 
     Top
antocjo
Posted: Dec 31 2003, 11:04 AM 24946


By the blood of the Lamb is my life kept safe


Group: Admin
Posts: 7867
Member No.: 5
Joined: 16-January 03Na donjem linku se mogu downloadati dobar dio Tolkienovog stvaralaštva, History of Middle Earth, LoTr, Hobita, Silmarillion Unfinished tales... klap.gif

http://bojan.mrbmrb.com/tolkien/temp.htm

Veliko hvala ekipi koja se oko toga potrudila notworthy.gif

Link ne radi

Edited by Númellóte - Aug 25 2007, 01:40 PM
 
   Top
Valarauco ramainen
Posted: Jun 9 2004, 09:36 PM 82839


Far over Misty Mountains cold, to dungeons deep and caverns old


Group: Admin
Posts: 23107
Member No.: 8
Joined: 17-January 03sindarin rjecnik
 
   Top
Elenna Eleniel
Posted: Jul 30 2004, 10:08 PM 96331


Aegnoriel, heri en Dorthonion


Group: Members
Posts: 4880
Member No.: 22
Joined: 24-January 03na hrvatskom
- Dvije kule
- Povratak kralja (bez dodataka)
- Silmarilion
na engleskom
- LotR
- Hobbit
- lay of Leithian

ako trebate nesto od ovoga javite se Nirnaethu na mail

Edited by Elenna Eleniel - Aug 3 2004, 10:20 PM
 
    Top
sholky
Posted: Feb 9 2005, 04:49 PM 212678


Maia


Group: Members
Posts: 7634
Member No.: 98
Joined: 26-November 03Iz topica Lotr linkovi, by Meneldil:

QUOTE
http://www.tolkien.ru/texts/eng/index.php
Download Tolkienovih djela... sva djela i to u *.txt i *.doc formatu jumpy.gif
Edit: username tolkien, password tolkien yes.gif

Edited by Meneldil - Sep 24 2005, 02:49 PM
 
     Top
Evenstar
  Posted: Sep 20 2005, 11:05 PM 384632


:In Contact:


Group: Members
Posts: 3521
Member No.: 121
Joined: 3-January 04Tolkienovi materijali u audio obliku Audio Bookz
Username i pass: tolkien
 
    Top
Miroslav
Posted: Oct 19 2005, 03:41 PM 403095


Commander of the Daedalus


Group: Members
Posts: 565
Member No.: 452
Joined: 16-October 05©to se tiče skidanja knjiga sa neta, mogu reći da sam toga skinuo stvarno tonu (a bude se Gal načitala - poslah joj oko 500 e-knjiga biggrin.gif wink.gif ).

Inače, nedavno sam, muvajući se po LOTR siteovima, naiąao na slijedeći LOTR fan uradak, svojevrsni nastavak LOTR-a. Iako nije dovrąen, ima samo 9 stranica, izgleda poprilično zanimljivo. Link za download: ovdje.

Osim toga, tko općenito voli skidati knjige i sve ostalo, ova stranica ima najbolji izbor: ovdje

 
    Top
ZORTENATOR
Posted: Nov 13 2005, 03:45 PM 419901


Singing a deaf song to the tune of silence


Group: Members
Posts: 1190
Member No.: 400
Joined: 17-June 05Evo dva fonta

Image hosted by Photobucket.com

Moon runes(onaj gore na slici)
Tengwar cursive(onaj dolje na slici)
 
   Top
Ice.Lady
Posted: Nov 27 2005, 10:41 PM 430912


Even now, I can see you opening the door...


Group: Members
Posts: 1069
Member No.: 481
Joined: 23-November 05Itko zna ili je zainteresiran za "Isildur". To je jedan Tolkien fan pisao nekih tipa 20 godina, kao zivot Isildura. Jos nisam pocela citati, ali sam par strana procitala i djeluje vrlo kvalitetno i dosta Tolkeinovski.

Takodjer, pdf je, i ima par stotina stranica (imam spoooori komp pa mi se ne da sad otvarati da vidim je 200 ili 300 blush.gif ).

Ako koga zanima, drage volje posaljem na mail, slobodno me kontaktirajte. Cim bum imala vise vremena, to ide na dnevni red, jer fakat djeluje dobro! biggrin.gif
 
  Top
Nivinia
Posted: Jul 7 2006, 09:10 PM 577746


Shield Bearer


Group: Members
Posts: 51
Member No.: 616
Joined: 11-May 06Ako neko jos nije bio... CLICK

Link ne radi

Edited by Númellóte - Aug 25 2007, 01:40 PM
 
   Top
arien
Posted: Nov 11 2006, 01:39 AM 638662


aurë entuluva


Group: Moderator
Posts: 3640
Member No.: 155
Joined: 13-March 04QUOTE (Nirnaeth @ Nov 10 2006, 01:54 PM)
http://www.esnips.com/web/palannogsOtherStuff/

Ovo je link na Gospodara na hrvatskom, kojeg sam se potrudio iskenirati i urediti, a ima i drugih knjiga. Čisto ako koga zanima, može skinit.

tongue.gif
 
   Top
Galadriel Artanis
Posted: Jan 14 2007, 05:00 PM 675490


Lady of the Golden Wood


Group: Members
Posts: 9629
Member No.: 190
Joined: 23-May 04The History of Middle-earth

Sve u pdf-u - najurednije i najčitljivije e-izdanje ovih knjiga na koje sam do sada naišla jumpy.gif
 
   Top
Galadriel Artanis
Posted: Jan 14 2007, 05:18 PM 675496


Lady of the Golden Wood


Group: Members
Posts: 9629
Member No.: 190
Joined: 23-May 04Quenya Course.pdf

The Elven Language Dictionary and Grammar.pdf

Sindarin Elvish Dictionary.pdf

JRR Tolkien - Elven Phrases.pdf

Rohan Maps.pdf

The Lord Of The Rings-Maps.pdf

The Silmarillion (illustrated version).pdf

Essays on Middle Earth.pdf

Image - Lord Of The Rings - Tolkien Original Calendar 1978.zip

Linkovi ne rade

Edited by Númellóte - Aug 25 2007, 01:41 PM
 
   Top
Galadriel Artanis
Posted: Jan 14 2007, 06:11 PM 675511


Lady of the Golden Wood


Group: Members
Posts: 9629
Member No.: 190
Joined: 23-May 04A sad malo jezika (prije ću otegnuti papke nego sve ovo pročitati bonk.gif :

Adunaic.pdf

Ardalambion.pdf

Entish.pdf

Ilkorin.pdf

I svi ostali jezici

 
   Top
6laurun6
Posted: Feb 26 2007, 01:53 PM 702990


Shield Bearer


Group: Members
Posts: 55
Member No.: 935
Joined: 23-February 07Odlicni LoTR fontovi...

www.thehutt.de/tolkien/fonts.html
 
    Top
44 replies since Dec 12 2003, 10:31 PM Track this topic | Email this topic | Print this topic
Pages: (3) < [1] 2 3 >
Back to Knjige J.R.R. Tolkiena